1-Tokyo
06-Sapporo, Hokkaido
15-Tokyo
5--TOYO KOTO-KU